Regulamin

REGULAMIN

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – MASTERPART Grzegorz Janusz ul. Warszawska 89 wpisana

do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną masterpart.pl, za

pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku

nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a

także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub

korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem

Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży,

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy

sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania

przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym [adres sklepu].

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów

Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż

odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów

(łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz

zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego

akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.masterpart.pl oraz e-mailowo na

adres sklep @ masterpart.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia

dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji

zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się

maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się

po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od

poniedziałku do piątku, w godzinach 10-17:30).

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury

6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

b. E-mail – sklep @ masterpart.pl

c. Adres korespondencyjny – MASTERPART ul. Warszawska 89 05-082 Lubiczów

7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz

z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która

obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym

fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) kurierem DHL:

– 15 zł (paczka przedpłacona)

– 18 zł (paczka z płatnością przy odbiorze)

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w

soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone

zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym

wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule

płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia

terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w

zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie

posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub

przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu,

o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił

zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest

obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z

decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne

zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej

działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi

jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy

zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a

także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia

wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili

przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę

usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany

przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo

10.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany

Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym

11.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej

12.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny

od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

13.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu

płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot

płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez

14.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem

roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia

nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

15.Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy

Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od

umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne

oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania

towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep @ masterpart.pl lub

MASTERPART ul. Warszawska 89 05-082 Lubiczów.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy MASTERPART ul. Warszawska 89 05-082

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy

czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą przy ul. Warszawskiej 89, 05-082 zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep @ masterpart . pl
U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres rozliczeniowy, adres wysyłkowy

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą w celu przeprowadzenia w/w czynności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu www.masterpart.pl (zwanym dalej „Sklepem”) w tym dokonywania w nim transakcji
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację
 • obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością w Sklepie
 • dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu na podstawie Państwa aktywności w Sklepie
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy także Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa pocztą kurierską
 • podmioty świadczące usługi płatności on-line

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sklep @ masterpart . pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MASTERPART Grzegorz Janusz ul. Warszawska 89, 05-082 Lubiczów.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do

Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także

podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem,

które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku

sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami

prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.